Ye Rasta

Poem is in baraha fonts just download the fonts from www.baraha.com its free
 

UÉxiÉÉå mÉU qÉÉåÄQû WûÉåÆ
iÉÉå AcNåû sÉaÉiÉå WæûÆ UÉxiÉå
iÉÑqÉ MüWûiÉå jÉå
aÉÑeÉU MüU xÉæMüQûÉåÇ qÉÉåQûÉåÇ xÉå
AÉeÉ pÉÏ rÉÉS Wæû WûqÉåÇ
uÉÉå xÉÉUÏ oÉÉiÉåÇ
eÉÉå iÉÑqÉ MüWûiÉå jÉå
xÉÑlSU xÉÏ iÉÑqWûÉUÏ AÉÆZÉåÇ
WûÉå eÉÉiÉÏ jÉÏÆ AÉæU pÉÏ xÉÑlSU
xÉÆeÉÉå MüU ZÉÑS qÉåÆ
AmÉlÉå mrÉÉUå xÉmÉlÉå
ÍpÉaÉÉå SåiÉÏÇ jÉÏÇ
pÉÏiÉU iÉMü iÉÑqWûÉUÏ oÉÉiÉåÇ
AÉæU qÉǧÉqÉÑakÉ xÉå WûqÉ
xÉqÉåOûiÉå UWûiÉå jÉå
iÉÑqWûÉUÏ oÉÉiÉåÇ
AmÉlÉÏ oÉÉiÉÉåÇ qÉåÇ
iÉÑqWûÉUå xÉmÉlÉå
AmÉlÉå xÉmÉlÉÉåÇ qÉåÇ
AÉæU iÉÑqWûÉUÏ AÉÆZÉåÇ
AmÉlÉÏ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ 
 

AÉeÉ eÉoÉ iÉÑqÉ lÉWûÏ WûÉå
AÉClÉÉ ÌSZÉÉiÉÉ xÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû
WûU AMåüsÉÉmÉlÉ
AÉæU SåZÉiÉå UWûiÉå WæûÇ
ÎeÉxÉqÉå bÉÇOûÉåÇ WûqÉ
AmÉlÉÏ WûÏ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ
AoÉ pÉÏ ÎZÉsÉiÉå
iÉÑqWûÉUå WûÏ xÉmÉlÉå
ElÉqÉå QÕûoÉÏ WÒûD xÉÏ
iÉÑqWûÉUÏ aÉWûUÏ AÉÆZÉåÇ
bÉåU sÉåiÉÏ WæûÇ WûU qÉÉåÄQû mÉU
WûqÉåÇ iÉÑqWûÉUÏ rÉÉSåÇ
iÉÑqWûÉUå oÉÉS AoÉ
MÑüNû pÉÏ lÉWûÏ oÉSsÉiÉÉ
ÌMüxÉÏ pÉÏ qÉÉåÄQû mÉU
AÉæU AcNûÉ lÉWûÏ sÉaÉiÉÉ
WûqÉåÇ rÉå UÉxiÉÉ
iÉÑqWûÉUå oÉÄaÉæU

Advertisements

One thought on “Ye Rasta

  1. Nothing changes on….. Nice way to complain roushan!
    It carries back to memory lanes and introduces reader to her/his own dreams, fascinations and obviously turns.
    God bless you
    Hope you will complain oops write here frequently

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s